قرآن کریم گویا می‌خواهی خود را به کشتن دهی از شدت اندوه کسانیکه إیمان نمی‌آورند... اگر بخواهیم معجزه‌ای از آسمان برایشان نازل کرده تا خاضعانه گردن نهند... بگذارشان تا بخورند و کامرانی کنند و سرگرم آرزو باشند... بزودی خواهند فهمید... بسیار آرزو خواهند کرد که کاش تسلیم بودند...

لَعَلَّکَ باخِعٌ نَّفسَکَ أَلَّا يَكونوا مؤمِنِينَ...


0

إِن نَّشَأ نُنَزِّل عَلَيهِم مِن ألسَّمآءِ آيَةً فَظَلَّت أَعنَاقُهُم لَها خاضِعِنَ...


0

ذَرهُم يَأكُلُوا و يَتَمَتَّعوا و يُلهِهِمُ ألأَمَلُ فَسَوفَ يَعلَمونَ...


0

رُّبَما يَوَدُّ ألَّذينَ كَفَروا لَو كانوا مُسلِمينَ...


0