سازمان تامین اجتماعی، شرکت را به خاطر اینکه برای یکی از پرسنل، همزمان با ایام دریافت غرامت بارداری، حق بیمه پرداخت نکرده‌ایم(!) بدهکار و جریمه کرده! در نهایت هم برگ اجرایی صادر کردند. اعتراض کردیم که این مساله به خاطر مشکل سیستم شما پیش آمده نه اشتباه ما! گفتند باید اعتراض می‌کردید. #سیستم_ناکارآمد

ای بسا کلمه که به صاحب خود گوید از من بگریز ... (أبوحیان توحیدی) ...


0