إمام علی علیه ألسلام: بهترین کارها آن است که مداومت داشته باشد هرچند که کم و کوچک باشد. خیر ألأعمال ما دام به و إن قلٌ


3