عطار : مگس پنداشت کان قصاب دمساز برای او درِ دکان کند باز

خُلِقَ ألإنسانُ مِن عَجَلٍ...


0