خداوند کرم ابریشم را به پروانه، دانه‌ی شن را به مروارید، تکه زغالی را به الماس تغییر می‌دهد، اگر زمان به سختی گذشت و تحت فشار بودی ؛ او بر روی تو نیز کار می‌کند... ~ ریک وارن

لقد خلقنا ألإنسانَ فی کَبَد... فإنَّ مع ألعُسرِ یُسراً...


0