پیشنهاد کتاب خوب: کتاب شغل مناسب شما (پاول تایگر) در این کتاب با ویژگی های مختلف شخصیتی خودمون آشنا می شیم (MBTI) و بهمون کمک می کنه عنوان شغلی متناسب با شخصیت و توانایی مون رو پیدا کنیم.

إمام علی(ع): خودشناسى، سودمندترين شناختهاست.


0