سعید سلمان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امتیاز : 95.5

در ابتدا موقع ثبت نام صحبت از دوره های آموزشی بود که بیشتر جذب شدم. اما متاسفانه با وجود این همه رشته تحصیلی که دوستان دارند، فقط در حد چند تا این دو ماهه بود که هیچکدام هم حتی مرتبط با حوزه تخصصی بنده نبوده. خیلی عالی میشه دوره های بیشتر مهم رشته های حداقل پرجمعیت اینجا گذاشته بشه.


11 0
1 هفته پیش
0

آدم شبیه معشوق خودش می شود. اگر عشقت خدا و اولیای خدا باشد، آرام، قوی، شاد و بینا می شوی. اگر هم معشوقت دنیا یا چیزی از جنس همین جهان باشد، ناآرام، ضعیف، غمگین و نابینا می شوی.


10 0
2 هفته پیش
1