Loading...

مهم نیست که چه چیزهایی دارید، مهم این است که از چه چیزهایی استفاده ‌می‌‌‌کنید.

داشتن مادیات و بلا استفاده از آن در حقیقت نگهبانی ونگهداری از آن است نه بهره جویی از آن


2