یا رب بشکان دهان ابله برکن ز دهان زبان ابله ابله که شود دچار در بند وا می رهد از غم اش خردمند!