کارشناسی ارشد
مدیریت فناوری اطلاعات - هوشمندی کسب و کار
دانشگاه خوارزمی