ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم عشق از لیلی و صبر از کوه کَن آموختیم گریه از مرغ سحر ، خود سوزی از پروانه ها صد سرا ویرانه شد ، تا ساختن آموختیم ...

قرآن کریم "ما ز هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم" - ألذین یستمعون ألقول فیتبعون أحسنه ... - کسانیکه گفتارها را شنیده و بهترینشان را پیروی می‌کنند.


2

"عشق از لیلی و صبر از کوه‌کَن آموختیم" - إصبروا و صابروا و رابطوا ... - صبر کنید و به صبر سفارش کنید و پیوند محبت‌آمیز داشته باشید.


2

"گریه از مرغ سحر ..." - فلیبکوا کثیرا ... - بر حال خود بسیار باید بگریید.


2

"خودسوزی از پروانه‌ها" - فاقتلوا أنفسکم ... - خودتان را بکشید ... (موتوا قبل أن تموتوا ... بمیرید قبل از اینکه شما را بمیرانند) ...


2

"صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم" - تلک بیوتهم خاویة ... إنّ فی ذلک لآیة لقومٍ یعلمون ... - آن است خانه‌های خراب پیشینیان که برای صاحبان خرد، پند و اندیشه است.


2