سلام

یکی از پدیده‌‌های ایروالاستیسیته‌ی دینامیکی که در اینجا مورد بحث است، فلاتر نام دارد. در صورتی که بخواهیم یک تعریف رسمی از پدیده‌ی فلاتر ارائه دهیم داریم: نوعی ناپایداری دینامیکی وسایل پرنده که از بر‌هم‌کنش نیروهای اینرسی، الاستیکی و ایرودینامیکی به‌وجود می‌آید. فلاتر به تحقیق، مهمترین پدیده‌ی ایروالاستیکی بوده و پیش بینی آن کار مشکلی است. این پدیده یک نوع ارتعاشات ناپایدار خودتحریک است که در آن سازه انرژی مورد نیاز خود را از جریان هوا دریافت می‌کند و معمولا منجر به شکست اتفاقی سازه می‌گردد. فلاتر مضاعف هنگامی اتفاق می‌افتد که نیروهای ایرودینامیکی مربوط به دو مد ارتعاشی با یکدیگر ترکیب شده و منجر به بروز این پدیده ‌شوند.

در فیزیک، بازآوایی یا رزونانس یا تشدید عبارت است از تمایل سیستم به نوسان با بیشینه دامنه درفرکانس‌هایی خاص که به آنها فرکانس رزونانس یافرکانس تشدید گویند. در چنین فرکانس‌هایی انرژی ارتعاشی در جسم ذخیره می‌شود و در نتیجه نیرویی کوچک و متناوب می‌تواند باعث حرکتی نوسانی با دامنه بزرگ شود. اگر برهم نهی دو موج سازنده باشد، تشدید ایجاد می شود.


2

سلام

تشکر از توضیحاتتون


0

فلاتر در واقع همان تشدید مخرب است که معمولا منجر به شکست سازه می شود و ماهیت تصادفی داره یعنی پیش بینی اش سخته  اما تشدید ماهیت تصادفی و عمدی داره و گاهی میتونیم از تشدید برای کاربردهای مطلوب بهره بگیریم


0
برای ارسال پاسخ شوید.