رابطه پوشش گیاهی منطقه با عناصر و کانیسازی منطقه

ممکن است عناصر موجود در خاک یا کانیسازی در یک منطقه را بر اساس پوشش گیاهی تخمین زد؟درصورت امکان میزان دقت  چقدر خواهد بود؟

6 پاسخ
برای ارسال پاسخ شوید.