دکتری تخصصی
مهندسی برق -قدرت
دانشگاه علم و صنعت ایران