Loading...

سید علی نقیبی راد

 سید علی نقیبی راد

برای دانشجویان تجربه جدید به معنی سرمایه گذاری برای ساخت آینده ای روشن است. پیشنهاد میکنم سایت ها و مکان هایی که خدمات مختص برای دانشجویان ارایه می کنند را بررسی و از خدمات آنها استفاده کنید. سایت و سامانه بین‌المللی دانشگاهیان نیز یکی از این موارد است.

6