عسل نصیری فروتقه

 عسل نصیری فروتقه

بنظر من داشتن این کارت میتونه خیلی مفید باشه چون شما اگه سالیانه حساب کنید قطعا به نفعتون خواهد بود و به همه دانشجو ها توصیه میکنم که داشته باشن اینکارت و از شروع دانشجویی چون قطعا در طول سال خیلی بکارتون میاد

15