سید علیرضا آشفته

 سید علیرضا آشفته

ثبت شرکت یکی از خدمات بی نقص سازمان بود. به سرعت انجام شد. ثبت شرکت خدمتی عالی از سازمان برای کارآفرینی و اشتغالزایی نخبگان کشور. واقعا قابل تحسین بود این خدمت سازمان. امیدوارم خدمات اینچنینی افزوده شود

7