علیرضا خدامی

 علیرضا خدامی

با توجه به امکانات ارزشمندی که این سازمان در اختیار اعضای خود قرار داده است، عضویت در آن میتواند امتیازی مثبت برای هر دانشجو باشد، خدماتتی نظیر بیمه میتواند برای دانشجویان سابقه خوبی را در آینده رقم بزند به علاوه اینکه اگر دانشجویی اهل سفر باشد این کارت در کشورهای مختلف نیز معتبر است

3