سعید سپاسی زنگ آبادی

 سعید سپاسی زنگ آبادی

یکی ازمزایایی که سازمان در اختیار دانشجویان قرار داده ، استفاده از تخفیفات حمل و نقلی هست که سبب کاهش چشمگیر هزینه ها در سفر خواهد شد و دانشجو راحت تر سفر می کند.با این که تخفیف های قطار شامل تمامی شهر ها نمیباشد ولی بیش از 90 درصد مسیر ها را پوشش داده است.

3