پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

از بابت راه اندازی رزومه شغلی از سازمان تشکر می کنم چون زمینه ای را برای معرفی مهارت های دانشجویان بوجود آورده که می تواند راهی برای ارائه توانائی ها افراد باشد توصیه می شود که اقدام به تهیه رزومه کرده تا راهی جهت معرفی خودتان باشد ممنون.

2