پرویز علیزاده

 پرویز علیزاده

بهترین مزیت برای دانشجویان عزیز، شاغل محسوب شدن این عزیزان می باشد که به همت سازمان محترم این اقدام با تعامل و همکاری بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان بین المللی دانشگاهیان صورت پذیرفته است که با این اقدام دانشجویان بتوانند ضمن تحصیل از مزایای شغلی و درمانی نیز استفاده کنند.

2