Loading...
کارشناسی
علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی

برجام

سلام بنظر شما آیا نتیجه مذاکرات اخیر ایران برای احیا برجام نتیجه ای بر اقتصاد ایران دارد و شما این نتیجه را تا چه حد عمیق در جامعه امروزی ایران می دانید؟

تحلیل