کارشناسی
علوم سیاسی
دانشگاه آیت اله بروجردی (بروجرد)

من با بسیاری صحبت کرده‌ام و از عقایدشان شنیده‌ام و اکثرا می‌گفتند «این قطعی و حتمی است». اما باز عقیده خود را عوض می‌کردند و در مورد عقیده‌ نو باز می‌گفتند «این قطعی و حتمی است». آن‌وقت پیش خود گفتم میان همه‌ چیزهای قطعی، قطعی‌ترینشان «ترديد» است. برتولت برشت

منجنیق ِآه مظلومان به صبح سخت گیرد ظالمان را در حصار حضرت سعدی

فعالیت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی

  • به نظر شما چرا فعالیت های سیاسی دانشجویان علوم سیاسی،نسبت به دیگر رشته ها قابل مقایسه نیست و نسبت به دانشجویان دیگر رشته ها فعالیت کمتری دارند؟

علوم سیاسی