کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
دانشگاه صنعتی امیرکبیر