کارشناسی ارشد
مهندسی معماری
موسسه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس -تهران

معماری تنها زمانی که احساس شاعرانه در آن وجود داشته باشد شکل میگیرد و حضور می یابد. (لکوربوزیه)

همه تغییراتی که در معماری اتفاق می افتند ، به نوعی ، به تغییراتی که در فرهنگ اتفاق می افتند وابسته اند.(پیتر آزنمن)

معماری هنر مرتب کردن و تزیینات بنا‌های ساخته شده توسط بشر به هر مقصودی است به قسمی که در ساده‌ترین نگاه سلامت، نیرو و لذت بردن روح را میسر نماید(جان راسکین)

تفاوت بین معماری خوب و بد، میزان زمانی است که صرف آن کرده اید.(دیوید چیپرفیلد)

حمله اسکندر به ایران ، دروغ یا حقیقت؟(برخی از پژوهشگران معتقدند که این اسکندر نبوده است که به ایران حمله کرده و حقیقت چیز دیگری است !)

از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.(والتر گروپیوس )

هفتمین سمپوزیوم معماری و شهرسازی پایدار( توسعه کالبدی پایدار در بنادر جنوب ایران) ثبت نام :icsau.iau.ae

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . (مارکوس گداویر)

از شیخ بهایی پرسیدند : خیلی سخت می گذرد . چه باید کرد ؟ شیخ گفت : خودت که می گویی . سخت می گذرد . سخت که نمی ماند پس خدا را شکر که می گذرد و نمی ماند

آنچه معمار انجام می دهد، پیش از آنکه تبدیل به یک بنا شود، باید پاسخی باشد به نهاد انسان .(لویی کان )