معماری تنها زمانی که احساس شاعرانه در آن وجود داشته باشد شکل میگیرد و حضور می یابد. (لکوربوزیه)