کارشناسی ارشد
برنامه‌ریزی مدیریت وآموزش محیط زیست‌
دانشگاه تهران