کارشناسی ارشد
مهندسی معماری
دانشگاه آزاد اسلامی

آیا در چندصد سال آینده کل مساحت زمین برای ساخت فضای امن(خانه با استاندارد های امروزی) کافیست؟

باتوجه به افزایش تعداد جمعیت

آیا در چندصد سال آینده کل مساحت زمین برای ساخت فضای امن(خانه با استاندارد های امروزی) کافیست؟ 

#معماری