دکتری تخصصی
بیوشیمی
دانشگاه آزاد اسلامی

عالم هستی نه تنها عجیب تر از چیزی است که ما گمان می کنیم، بلکه عجیب تر از چیزی است که بتوانیم تصور کنیم... #هالدان؛ زیست شناس قرن 20