دکتری تخصصی
علوم و مهندسی آب
دانشگاه شهید چمران

چرا افراد متاهل در شهرستانها نمیتوانند از بیمه تامین اجتماعی زیرنظر سازمان بهره مند بشوند؟