کارشناسی ارشد
علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی