محمد کریمی افشار
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 20.5

من دانشجوی ترم 6 دکترا علوم ارتباطات هستم


10 1
3 هفته پیش
0