کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
دانشگاه صنعتی شاهرود

بیشتر از میزانی که روی شغلت کار می‌کنی روی خودت کار کن، درآمد تو مستقیماً به طرز فکر تو مربوط می‌شود، نه به وضع کنونی اقتصاد، اگر دوست داری چیزی تغییر کند ابتدا باید خودت تغییر کنی.

- هر که به مردم خدمت کند، خود را در راهِ بزرگی و عَظَمَت، ثَروت، رضایت، اعتبار و لَذّت قرار می دهد. - مطالبِ سَبُک را نخوانید، چون ممکن است با آن‌ها سرگرم شَوید، ولی رُشد نمی‌کنید. - آرزو نکنید که مسایل آسان تر باشند، بَلکه آرزو کنید شما بهتر شَوید.

گاهی وقت ها معجزه همون آدم های خوش قلبی هستن که اتفاقی سر راهتون قرار می گیرن......

اگر محدود فکر نکنیم ، حجم زیادی از آزادی به سمت مان می آید.

بیش‌تر افراد جامعه بر این باورندکه عده‌ای توانایی نوآوری و خلق ایده‌های ناب را دارندو برخی دیگر از این نعمت بی‌بهره‌اند.این عقیده‌ا‌ی پوچ و بی‌اساس است.حقیقت این است که همه‌ی افراد در وجودخود روحیه‌ی نوآوری دارندولی بعضی از افراد از آن استفاده نمی‌کنندو طوری وانمودمی‌کنندکه کاملاً ازآن بی‌بهره‌اند.

“You must be the change you wish to see in the world.” شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

کارآفرینی چیست؟

بنظر شما یک کارآفرین برتر باید چه مسیری را طی کند ؟ از چه منابعی استفاده کند؟

کارآفرینی