Loading...
کارشناسی
مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد

سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.

پیشنهاد برای کار دانشجویی در رشته مهندسی پزشکی

به نظر شما بهترین کار در دوران دانشجویی برای دانشجو مهندسی پزشکی چیه؟(تحصیل-مشارکت در فروش-مهارت افزایی)

مهندسی مهندسی پزشکی کار دانشجویی

دنیا مثل مادر نیست که ظهر سرش داد بزنی و شب برای شام صدات کنه...... دنیا ولت میکنه تا از گشنگی بمیری!! (مازیتوفسکی)