سعید محمودی
دکتری تخصصی علوم محیط زیست
دانشگاه شهید بهشتی
امتیاز : 0.75

با ایمان تر از آن باشید که نگران باشید؛ اصیل تر از آن باشید که خشمگین شوید؛ قوی تر از آن باشید که بترسید.


6 1
2 هفته پیش
0