دکتری تخصصی
علوم محیط زیست
دانشگاه شهید بهشتی

دوستان طیف تخصصی بنده برای مشاوره شامل: ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین، ارزیابی تنوع زیستی، ارزیابی امنیت غذایی و تغذیه، ارزیابی و اصلاح ابزارهای ارزیابی نارسایی قلبی، تکنیکهای مدلسازی چندمعیاره (FAHP, FANP, FTAPSIS. FVIKOR)، تحلیلهای آماری پارامتریک و ناارامتریک،استاندارد سازی، MULTIVARIATE ANALYSIS

با ایمان تر از آن باشید که نگران باشید؛ اصیل تر از آن باشید که خشمگین شوید؛ قوی تر از آن باشید که بترسید.