با ایمان تر از آن باشید که نگران باشید؛ اصیل تر از آن باشید که خشمگین شوید؛ قوی تر از آن باشید که بترسید.