کارشناسی
زیست شناسی - میکروبیولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی

مقاله‌ای در میکروب شناسی بوتولیسم شیرخواران

باسلام.مقاله ای تحت عنوان بوتولیسم شیرخواران میخواستم.تمامی مطالبی که دسترسی داشتیم چه ازنظراینترنتی وچه ازنظر کتاب ها درحد اسامی عاملین بیماری ویا مراقبت های بالینی بوده.ومن بیشترین چیزی که مدنظرم هست مطالبی هست که مربوط به میکروب شناسی میشن.

مقاله بوتولیسم

انسان نمیتواند به آسمان نیندیشد!چگونه میتواند؟؟مگر انسان هایی که عمر را بی چرا، به چریدن مشغولند و سربه زمین فروبرده اند و پوزه درخاک دارند وغرق در آب وعلف اند! اینها که «گوسفندان» دوپایند!! دکتر علی شریعتی