کارشناسی
روابط عمومی
دانشگاه جامع علمی کاربردی

به نام خدا درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیرآوری چرخ نیلوفری را