به نام خدا درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیرآوری چرخ نیلوفری را