کارشناسی ارشد
مهندسی عمران‌ - سازه‌
دانشگاه صنعتی بابل