کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار