کارشناسی ارشد
علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی