فربد بلوری
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - ابیک
امتیاز : 26.75

به موهایت رنگ شراب میزدم به چشمانت سرمه ناب میزدم گیسوان تو رها شده شانه هایت مثل آبشار طلا میکشیدمت اگر میشد یک روزی عکس تو را میکشیدمت


1 0
1 هفته پیش
0