به موهایت رنگ شراب میزدم به چشمانت سرمه ناب میزدم گیسوان تو رها شده شانه هایت مثل آبشار طلا میکشیدمت اگر میشد یک روزی عکس تو را میکشیدمت