کارشناسی ارشد
مهندسی پزشکی - بیو متریال
دانشگاه صنعتی بابل