دکتری تخصصی
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران

راهنمایی در مورد فرصت مطالعاتی رشته زبان و ادبیات فارسی

سلام دوستان خوبم.

آیا کسی تجربه استفاده از فرصت مطالعاتی در رشته زبان و ادبیات فارسی را در خارج از کشور دارد؟

سپاسگزارم که راهنمایی می فرمایید.

فرصت مطالعاتی