کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
موسسه آموزش عالی مهرالبرز

سازمان طرح های خوبی رو میتونه با هواپیمایی کشور داشته باشه تا سفر هوایی برای دانشجویان با نصف هزینه انجام بشه