سجاد افجوانی حسنی
کارشناسی بهداشت مواد غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
امتیاز : 56.5