Loading...
کارشناسی ارشد
مدیریت
دانشگاه پیام نور

مشاوره و راهنمایی در مورد ارشد رشته MBA گرایش مالی

باسلام در زمینه رشته MBAگرایش مالی توصیه دوستان جهت پیشرفت بهتر وکاربردی چه چیزهایی میتواند باشد.

اعم از منابع درسی دانشگاهی وغیر دانشگاهی ومباحث تجربی ومیدانی

کارشناسی ارشد MBA