کارشناسی ارشد
مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه شیراز