کارشناسی ارشد
مهندسی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه شیراز
آیا می دانید باید در سایت isic.org ثبت نام کنید و عکس و مشخصات خود را کامل کنید به منظور تایید اصالت کارت؟
آیا می دانید باید در سایت isic.org ثبت نام کنید و عکس و مشخصات خود را کامل کنید به منظور تایید اصالت کارت؟