کارشناسی ارشد
روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی